T'interessa

Sindicatura de comptes

Sindicatura de comptes

La Sindicatura de Comptes és, juntament amb el Síndic de Greuges, una de les dos institucions comissionades per les Corts. Es regula en l'article 39 de l'Estatut, dins de la secció primera del capítol VI del títol III, i es desplega en la Llei 6/1985, d'11 de maig.

L'Estatut definix esta institució com a l'òrgan a què correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera de la Generalitat, dels ens locals compresos en el seu territori i de la resta del sector públic valencià, així com dels comptes que el justifiquen.

Les funcions de la Sindicatura de Comptes comprenen, per tant, tres àrees: en primer lloc, i en virtut de la funció fiscalitzadora, examina i censura el compte general de la Generalitat, així com de les entitats locals; en segon lloc, i en virtut de la funció consultiva, assessora les Corts en les matèries i els assumptes de la seua competència i, en tercer i últim lloc, i en virtut de la funció jurisdiccional i per delegació del Tribunal de Comptes, li correspon la instrucció de procediments jurisdiccionals.

Els òrgans de la Sindicatura de Comptes són:

El Síndic Major. Representa la institució i és l'encarregat de convocar i presidir les reunions dels òrgans col·legiats de la Sindicatura. És qui assigna als síndics les tasques que s'han de desenvolupar en el seu àmbit de competència. Amb la seua firma autoritza els informes, memòries, dictàmens i la resta de documents que seran remesos a les Corts, al Consell o a les entitats locals.

El Consell. És l'òrgan suprem de la Sindicatura de Comptes. És l'òrgan que emet l'informe sobre la gestió econòmica del sector públic valencià i els seus comptes i que s'elabora cada any. Juntament amb esta funció, al Consell correspon aprovar els informes, memòries, dictàmens i la resta de documents elaborats pels altres òrgans de la Sindicatura i assessorar el Síndic Major en els assumptes que siguen de la seua competència.

El Consell està integrat pel Síndic Major, els síndics i el secretari general. Els seus acords són adoptats pels vots a favor de la majoria dels seus assistents. En cas d'empat, el vot del Síndic Major és de qualitat, és a dir, decidirà el resultat de la votació.

Els síndics. Són els que investiguen i controlen la gestió econòmica del sector públic valencià i dels seus comptes. Hi ha tres síndics, són elegits per les Corts i ha de tractar-se de persones de reconeguda competència professional i integritat, necessàries per al bon exercici de les funcions pròpies de la Sindicatura, els quals han de ser llicenciats en Dret, Ciències Econòmiques o Empresarials o professors mercantils o pertànyer als cossos de l'Administració Pública que per a l'ingrés en estos calga una titulació acadèmica superior i compten amb més de deu anys d'exercici professional.

La Secretaria General. És la que organitza i dirigix els servicis generals de la Sindicatura i assessora en matèria de contingut jurídic o tècnic. Redacta els acords i les actes del Consell.

Els auditors. Estan sota l'autoritat dels síndics. Als auditors els correspon la verificació de la gestió econòmica del sector públic valencià.

Per a accedir a la pàgina web de la institució cliqueu ací.