T'interessa

Síndic de Greuges

Síndic de Greuges

És el nom que rep el Defensor del Poble de la Comunitat Valenciana. La seua missió fonamental és vetlar pel compliment i respecte dels drets i llibertats de les persones davant de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana (conselleries, diputacions, ajuntaments o organismes públics dependents d'alguna d'estes administracions). El Síndic de Greuges és elegit per les Corts Valencianes. El síndic és políticament independent. No depén de la Generalitat i actua amb objectivitat, imparcialitat i independència en l'exercici de les seues funcions.

D'altra banda, el síndic presta a la ciutadania valenciana un servici públic que és totalment gratuït.  

El Síndic de Greuges és una de les dos institucions comissionades per les Corts. L'altra que preveu la nostra norma institucional bàsica és la Sindicatura de Comptes. Ambdós estan previstes en l'Estatut d'Autonomia.

El Síndic de Greuges es regula en l'article 38 de l'Estatut, dins de la secció primera del capítol VI del títol III, i es desplega en la Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges.

L'Estatut el definix com l'Alt Comissionat de les Corts que vetlarà per la defensa dels drets i llibertats reconeguts en els títols I de la Constitució i II de l'Estatut, en l'àmbit competencial i territorial de la Comunitat. Així, per exemple, és qui vetla pels drets i llibertats com el dret a l'educació, la llibertat ideològica, religiosa i de culte, el dret a triar lliurement la nostra residència o el dret de participar en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat

El Síndic de Greuges és elegit per les Corts per a un període de cinc anys, i és possible la seua reelecció. Pot ser Síndic de Greuges qualsevol persona que tinga la condició política de valencià, és a dir, tot ciutadà espanyol que adquirisca o tinga veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, siga major d'edat i estiga en ple ús dels drets civils i polítics.

Este càrrec és incompatible, entre altres, amb un mandat representatiu, un càrrec directiu en l'Administració o en una empresa pública, amb l'afiliació a partits polítics, centrals sindicals i associacions empresarials, així com amb la pertinença en actiu a les Forces Armades i als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.

La funció principal d'esta institució és investigar les possibles vulneracions de drets i llibertats dels ciutadans: el Síndic de Greuges podrà iniciar una investigació, bé perquè així li ho sol·licite un ciutadà o una persona jurídica o bé perquè ho considere oportú el mateix Síndic. La investigació tractarà d'aclarir els actes i les resolucions de l'Administració, autoritats o funcionaris per a veure i comprovar si algun dret o alguna llibertat no han sigut respectats.

En el cas que siga un particular qui es dirigisca al Síndic i sol·licite una investigació, ha de saber que la seua queixa o denúncia ha de fer-se per escrit, que és gratuïta i que no necessita un advocat. Ha de tindre en compte, a més, que no podrà ser anònima, perquè en este cas el Síndic de Greuges no la investigarà.

Si com a resultat de la investigació el Síndic de Greuges considera que hi ha hagut error, arbitrarietat o negligència per part de l'Administració, és a dir, si considera que el ciutadà té raó, el Síndic de Greuges podrà dirigir-se a qui haja dictat l'acte o resolució que haja vulnerat els drets o llibertats i fer-li constar o explicar-li el seu criteri i el seu punt de vista. No obstant això, el Síndic de Greuges no pot ni modificar ni anul·lar l'acte o la resolució, tan sols pot suggerir la modificació dels criteris utilitzats o tinguts en compte en la producció dels actes o resolucions.