T'interessa

Govern o Consell

Govern o Consell

Té la potestat executiva i reglamentària en matèries de la seua competència i dirigix l'Administració de la Generalitat Valenciana.

Està format per un president (que és al seu torn el president de la Generalitat, explicat en l'epígraf anterior), un vicepresident o vicepresidents, si és el cas, i els consellers, que són les persones responsables de cada una de les diferents àrees del Consell, com ara educació, sanitat, cultura o economia, entre altres. S'encarreguen d'organitzar els recursos, assumptes i necessitats de la Comunitat i els seus ciutadans.

El Consell es regula en el capítol IV del títol III de l'Estatut, que comprén els articles 29 a 32 i, de manera més completa i detallada, en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

Es compon del president de la Generalitat, del vicepresident o vicepresidents, si és el cas, i dels consellers. Actualment el Consell està compost per un total de 9 persones: el president i 8 consellers, un d'ells és, a més, el vicepresident. Cada conselleria o departament s'encarrega d'una o diverses matèries: economia, educació, sanitat, medi ambient, etc.

El Consell és l'òrgan col·legiat (diem que un òrgan és col·legiat quan està compost per una pluralitat de persones) a què correspon la potestat executiva i reglamentària i l'encarregat de dirigir l'Administració de la Generalitat. A més, planifica i desenrotlla la política valenciana. El Consell té competències en matèria de política general, funcions executives i administratives, així com funcions en matèria normativa.

El Consell, per a dur a terme les seues funcions i tasques, pot constituir comissions delegades, bé amb caràcter permanent, bé amb caràcter temporal, que s'encarregaran d'estudiar i de resoldre les matèries, assumptes o qüestions d'interés comú a alguns departaments. Així mateix, poden crear-se comissions interdepartamentals, encarregades d'estudiar, coordinar i programar l'activitat interdepartamental en matèries sectorials comunes, i la comissió de secretaris autonòmics i subsecretaris.

Per a accedir a la pàgina web de la Generalitat cliqueu ací.