T'interessa

Consell Jurídic Consultiu

Consell Jurídic Consultiu

L'article 43 de l'Estatut definix el Consell Jurídic Consultiu com una institució de la Generalitat de caràcter públic i com l'òrgan consultiu suprem del Consell, de l'administració autonòmica i, si és el cas, de les administracions locals (com ara els ajuntaments) de la Comunitat Valenciana en matèria jurídica.

El Consell Jurídic Consultiu es regula en la Llei 10/1994, de 19 de desembre.

Juntament amb la definició de l'Estatut, la llei establix que també és l'òrgan consultiu de les universitats públiques de la Comunitat i d'altres entitats i corporacions de dret públic que no formen part de l'Administració autonòmica.

Amb caràcter general, els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu no seran vinculants; això significa que el contingut del dictamen, la seua fonamentació i les seues conclusions poden ser tingudes en compte i valorades però no obliguen al fet que l'assumpte sobre el qual s'haja sol·licitat opinió es resolga i s'ajuste al sentit del dictamen.

En este sentit, les disposicions i les resolucions de l'Administració sobre assumptes dictaminats pel Consell Jurídic Consultiu expressaran si s'adopten de conformitat amb el seu dictamen, i en este cas s'usarà la fórmula "conforme amb el Consell Jurídic Consultiu", o, al contrari, se n'aparten del mateix, i en este cas es farà ús de la fórmula "oït el Consell Jurídic Consultiu".